กำลังดำเนินการโปรดรอสักครู่
เพิ่มศักยภาพการรักษา
ด้วยทันตกรรมดิจิตัล
เพราะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการรักษาของคุณหมอมี
คุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใด
เราจึงพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยสร้างแผนด้วยภาพ 3D เพิ่มขีดความ
สามารถในการวางแผน เข้าถึงง่ายและสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
Not found
Not found
สื่อสารด้วยภาพ 3D
ปัญหาในการสื่อสารแผนการรักษาระหว่างทันแพทย์และผู้ป่วย
จากความซับซ้อน หรือจากความต้องการที่ไม่สามารถอธิบาย
ออกมาได้ทั้งหมดด้วยปากเปล่า
เราพัฒนา technology 3D โมเดลในการแสดงผลการรักษา
และจำลองเข้ากับภาพใบหน้า เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ก่อนเริ่มรักษา
ทำให้ทันตแพทย์และผู้ป่วยสร้างแผนการรักษารวมกันและเป็น
ที่พึงพอใจของทุกฝ่าย
เข้าถึงข้อมูลสะดวก
ข้อมูลการรักษาทั้งโมเดล หรือภาพเอ็กซเรย์เป็นข้อมูลสำคัญ
ที่ช่วยในการตัดสินใจแผนการรักษา
เราพัฒนาระบบเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
รวมถึงข้อมูล 3D และระบบประวัติของข้อมูล
เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนได้
อย่างถูกต้อง
Not found
Not found
จัดฟัน - ใส่ฟัน
ในโปรแกรมเดียว
หมดปัญหาการวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างจัดฟันและ
ใส่ฟัน เพราะการรักษาต้องไม่ถูกจำกัดโดยเครื่องมือ
เราจึงพัฒนาโปรแกรมที่สามารถวางแผนสหสาขาในโปรแกรม
เดียวกันให้ทันตแพทย์สามารถเคลื่อนฟันเพื่อวางแผนจัดฟัน
และใส่ฟันต่อกัน ทีมทันตแพทย์สามารถทำงานบนภาพเดียวกัน
เพิ่มขีดความสามารถในการรักษา
สร้างคลินิกแบรนด์
ให้แข็งแรง
ไม่ว่าจะเป็นเคสที่มีขั้นตอนน้อยหรือมาก ก็สามารถบริหาร
จัดการได้ โดยการผลิตชิ้นงานหลังจากการวางแผนได้ด้วยตัวเอง
ผลิตชิ้นงาน Mock-up โมเดล หรือ โมเดล set-up
สำหรับจัดฟันใส และยังมีโปรแกรมแสดงผลลำดับขั้นตอน
ในการเคลื่อนฟัน สำหรับการสื่อสารและจัดการข้อมูลหลังบ้าน
Not found
ขั้นตอนในการใช้งาน
Upload
Not found
Upload ข้อมูลในการรักษา, ภาพรอยยิ้ม, Vdo รอยยิ้ม และ โมเดลฟัน
ความคาดหวัง แผนการรักษาเริ่มต้น
** ในกรณีที่ยังไม่มีเครื่อง scan สามารถส่ง model มาเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบได้
Plan
Not found
เลือกแผนการรักษา Ortho, Prosht, Combine เพื่อเตรียมแผนการรักษาเริ่มต้น
ผู้ใช้งานสามารถสลับ mode การใช้งานได้ตลอด
share แผนการรักษาให้ทีมทันตแพทย์ หรือช่างทันตกรรม หรือส่งแผนการรักษาให้คนไข้ เพื่อยืนยันการรักษา
Produce
Not found
สามารถ export ชิ้นงานในรูปแบบ file STL, OBJ ใช้สำหรับเครื่อง 3D printer ผลิตชิ้นงานเอง
**ในกรณีที่ไม่มี 3D printer สามารพิมพ์โมเดลโดย Tomorrow Smile หรือ 3rd party ได้
คุณสมบัติที่สำคัญ
Not found แสดงผลด้วยโมเดล 3D
Not found แสดงผลพร้อมใบหน้า
Not found ปรับตำแหน่ง 3D
Not found ทำงานบน Cloud
Not found ประวัติการรักษา
Not found จัดฟัน + ใส่ฟัน
Not found เปรียบเทียบแผนการรักษา
Not found ส่งต่อข้อมูลให้ทีม
Not found พิมพ์ชิ้นงาน 3D
Testimonial
Not found
Not found
Not found
Pricing
Lorem quis sunt magna dolor consectetur aliqua
officia laborum reprehenderit
FREEMIUM
Free/mo
Reprehenderit
Esse labore id
PROFESSIONAL
$15/mo
Personal plan
Esse labore id
Veniam ut
Laborum
Dolor
ENTERPRISE
Contact sale
Team plan
Esse labore id
Veniam non ex
Reprehenderit